Wypożyczalnia samochodów

tel.: +48 509 498 072    serwis@all-car.com.pl

Regulamin

Określenia w umowie najmu:

„WYNAJMUJĄCY" – osoba , firma , organizacja, w imieniu której podpisywana jest umowa najmu.
,,Wypożyczalnia" – wypożyczalnia samochodów.

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez „NORD-inwest” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 169, 75-608 Koszalin.

2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zwrócić samochód ze wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami w tym samym stanie w jakim samochód wziął (wyłączając typowe zużycie wynikające z normalnej eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. Doba najmu liczona jest od godz. 14°° do 14°° dnia następnego. WYNAJMUJĄCY jest zobowiązany pozostawić nr telefonu, pod którym Wypożyczalnia będzie mogła się z nim kontaktować. WYNAJMUJĄCY może przedłużyć najem zawiadamiając Wypożyczalnię nie później niż 12 godzin przed pierwotnym upływem terminu najmu. Jeżeli WYNAJMUJĄCY nie poinformuje Wypożyczalni o przedłużeniu najmu lub Wypożyczalnia nie będzie miała kontaktu z WYNAJMUJĄCYM podczas okresu najmu i przez 12 godzin po pierwotnym terminie zwrotu pojazdu wówczas zawiadamiana jest POLICJA i Agencje Ochrony współpracujące z Wypożyczalniami SAMOCHODÓW a Wypożyczalnia za okres samowolnego przedłużenia wynajmu nalicza trzykrotność stawki dobowej. SAMOWOLNE Przedłużenie NAJMU TRAKTOWANE JEST JAKO PRZYWŁASZCZENIE!!!

3. Jeżeli WYNAJMUJĄCY samowolnie przedłuży najem, Używa pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w inny sposób łamie jakiekolwiek ustalenia dotyczące wynajmu – wówczas Wypożyczalnia jest upoważniona do przejęcia (odebrania) samochodu na koszt WYNAJMUJĄCEGO i obciążenia go za dodatkowe używanie samochodu lub ewentualne koszty przejęcia pojazdu.

4. Wynajęty samochód może być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej zatrudnionych lub inne osoby upoważnione przez firmę za zgodą Wypożyczalni.

5. Warunkiem kierowania pojazdem wymienionym w umowie (dotyczy osób wymienionych w umowie najmu, pracowników firmy, która wynajęła pojazd oraz osób upoważnionych przez tę firmę) jest posiadanie prawa jazdy, od co najmniej 2 lat, ukończenie 22 lata oraz zapoznanie się z regulaminem najmu i zaakceptowanie go.

6. Zabrania się uczestniczyć w sportach samochodowych, wyjeżdżać samochodem za granicę bez pisemnej zgody Wypożyczalni, przewozić towar i inne wartości niezgodnie z przepisami RP, prowadzić samochód pod wpływem narkotyków, alkoholu, i innych środków odurzających. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt.

7. Podczas okresu wynajmu WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest do regularnego sprawdzania poziomu oleju, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu. Niezastosowanie się do powyższego czyni WYNAJMUJĄCEGO odpowiedzialnym za szkody wynikające z tego rodzaju zaniedbania.WYNAJMUJĄCY oddaje samochód czysty i z taką samą ilością paliwa, z jaką go wypożyczył. W momencie podpisania umowy najmu WYNAJMUJĄCEMU jest znany stan techniczny pojazdu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

8. WYNAJMUJĄCY natychmiast poinformuje Wypożyczalnię o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku gdy samochód nie będzie się nadawał do dalszej jazdy. W przypadku jakichkolwiek napraw należy uzyskać zgodę Wypożyczalni.

9. Wypożyczalnia nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienie i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami np.: włamania, kolizje itd.

10. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Całość czynszu płatna jest w momencie spisania umowy najmu. Dopuszczalne jest opóźnienie w zwrocie pojazdu do dwóch godzin ponad pełną dobę po wcześniejszym powiadomieniu Wypożyczalni. Kaucja - depozyt w okresie wynajmu wynosi od 1000 do 2500 PLN w zależności od klasy auta. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.

11. W razie wypadku WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest natychmiast powiadomić Policję i nalegać aby całe zdarzenie było przez Policję zarejestrowane. Należy natychmiast poinformować Wypożyczalnię o wypadku . Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone, a nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku powinny być spisane. Należy zrobić wszystko co pomogłoby w ustaleniu przyczyn wypadku i jego chronologii. WYNAJMUJACY nie powinien wykonywać żadnych czynności na własną rękę (nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek). Jeżeli wypadek powstał z winy innego pojazdu – w oświadczeniu sprawcy muszą być następujące dane: dane osobowe kierowcy, nr prawa jazdy, nr dowodu osobistego, dane samochodu, nr polisy OC, dane firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony jest samochód i jeżeli jest to możliwe to ksero polisy OC i prawa jazdy. Wszelkie kradzieże, włamania, kolizje powinny być zawsze zgłaszane Policji i Wypożyczalni.

12. Jeżeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie samochodu z własnej winy, wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona - pozostaje na pokrycie kosztów naprawy. W przypadku konieczności ustalenia sprawcy wypadku kaucja zostaje w depozycie Wypożyczalni do jednoznacznego ustalenia sprawcy przez Policję lub upoważniony organ. Jeżeli samochód zostanie uszkodzony mechanicznie (porysowany lakier, zbite lusterko, urwana antena, wycieraczki itp.) klient zostanie obciążony rachunkiem zakupu części i ewentualną naprawą. Koszt lakierowania obejmuje pełne elementy oblachowania. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w pojeździe bez zgody Wypożyczalni.

13. Jeżeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie samochodu z własnej winy jest on zobowiązany do uiszczenia Wypożyczalni spłaty za wynajem pojazdu do czasu zakończenia jego naprawy.

14. WYNAJMUJĄCY jest odpowiedzialny za postój pojazdu w miejscach szczególnie narażonych na kradzież. (parkingi niestrzeżone, targowiska, stadiony, miejsca nieoświetlone i niebezpieczne). WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest zamykać samochód oraz włączyć wszystkie urządzenia alarmowe w pojeździe. WYNAJMUJĄCY jest także odpowiedzialny materialnie za dokumenty i kluczyki od pojazdu. W przypadku utraty dokumentów samochodu bądź kluczyków, potrącana zostaje kwota 1000 zł. Pojazd posiada ubezpieczenie AC i OC zwalniające z odpowiedzialności WYNAJMUJĄCEGO w przypadku kolizji lub kradzieży z wyjątkiem:

    a) umyślnego uszkodzenie pojazdu , prowadzenia po zażyciu alkoholu lub narkotyków oraz bez ważnego prawa jazdy lub prowadzenia przez osobę postronną (nie wymieniona w umowie lub upoważnieniu),
    b) uszkodzenie pojazdu w przypadku złamania przepisów Kodeksu Drogowego,
    c) ucieczki z miejsca wypadku,
    d) szkody całkowitej z polisy AC oraz kradzieży pojazdu – udział własny – 2500 zł,
    e) szkody częściowej z polisy AC – udział własny – 1000 zł,
    f) kradzieży pojazdu – gdy Wynajmujący nie zwrócił kluczyków i dokumentów oraz nie włączył wszystkich urządzeń antywłamaniowych i przeciwkradzieżowych,
    g) włamania do pojazdu i kradzieży jego wyposażenia dodatkowego (radio itp.) – udział własny – 500 zł,
    h) w przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z powodu winy WYNAJMUJĄCEGO.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez WYNAJMUJĄCEGO.

15. Samodzielne odebranie i zdanie auta przez najemcę w naszym biurze jest bezpłatne w godzinach od 8:00 do 16:00 (w pozostałych godzinach oraz w soboty po godzinie 14:00, w niedziele i w święta naliczana jest opłata po 35 zł PLN z VAT). Za podstawienie lub odebranie auta we wskazane przez najemcę miejscu naliczana jest opłata od 35 do 300 zł PLN z VAT w godzinach od 8:00 do 18:00 (w pozostałych godzinach oraz w soboty po godzinie 14:00, w niedziele i w święta opłata jest podwójna).

16. WYNAJMUJĄCY zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wypożyczalni. W przypadku nie wywiązania się z płatności bądź zwrotu samochodu w warunkach niezgodnych z zawartą umową najmu, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów jego dane zostaną przesłane do kartotek osób zastrzeżonych.

17. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyższą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

Regulamin - wypozyczalnia samochodow Koszalin - plik do pobrania PDF 70 kB

napisz do nas lub zadzwoń